Sprawa sądowa pomiędzy Wójtem Gminy a Panem Tomaszem Witka

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku XV Oddział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z wniosku Wiesława Każmierskiego z Udziałem Tomasza Witka, Anny Witka, Renaty Witka dotyczące baneru na posesji Tomasza Witka.

Pełna treść postanowienia w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na link poniżej:

WyrokSaduWitka-27-11-2014-PDF

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w Gdańsku postanowiło odmówić Panu Tomaszowi Witce wyznaczenia Wójtowi Gminy Stary Targ dodatkowego terminu do załatwienia sprawy wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków jego budynku mieszkalnego. Oznacza to, że skarga na bezczynność Wójta Gminy Stary Targ jest bezzasadna, bo Wójt nie decyduje o wykreśleniu z ewidencji zabytków, tylko Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. Jako dowód w załączeniu przedmiotowe POSTANOWIENIE.

SKO-Odmowa25-08-2014

Odmowa Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora na wyrażenie zgody na wyłączenie z wojewódzkiej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego położonego w Starym Targu przy ulicy Świerczewskiego 49, dz. 265/2, karta GEZ nr 516/364, a tym samym opinia negatywna wyłączenia przedmiotowego obiektu z gminnej ewidencji zabytków gminy Stary Targ.
Jest to dom Pana Tomasza Witki (przypis autora strony).

OdmowaWylaczeniaZEwidencjiZabytkow-1-09-2014

Odpowiedz Wójta Gminy Stary Targ na zaproszenie do wzięcia udziału w programie telewizyjnym „Sprawa dla reportera”.

PismoDoSprawyDlaReportera1-09-2014 (1)

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w sprawie rozpoznania skargi Pana Tomasza Witki na nie załatwienie przez Wójta Gminy Stary Targ w terminie wniosku z dnia 30.12.2013r. o wykreślenie z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego posadowionego na działce numer 265/2 w Starym Targu.

PstanowienieSKOW-odmowa01-09-2014

Wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych – pismo przedprocesowe. Pismo skierowane przez kancelarie prawną w imieniu Wójta Gminy Stary Targ do Pana Tomasza Witki.

WezwanieDoZaniechaniaNaruszeniaDobrOsobistych01-09-2014

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pan Tomasz Witka nie miał racji informując opinię publiczną, PINB w Sztumie oraz Prokuraturę, że Gmina Stary Targ prowadzi roboty budowlane związane z „Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej” niezgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, tj.:
– Urząd Gminy Stary Targ
– Gimnazjum w Starym Targu
– Szkoła Podstawowa w Starym Targu
-GOK Stary Targ.
Jako dowód na który czekaliśmy, załączamy decyzje w tej sprawie Powiatowego Inspektora Budowlanego w Sztumie, które jednoznacznie orzekają, że „Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie nie stwierdził naruszenia przepisów ustawy z dnia 07.07.1944 r. Prawo Budowlane i tym samym nie znalazł podstaw do wydania decyzji” wstrzymania robót na przedmiotowych obiektach.

Decyzja w sprawie budynku Gminnego Ośrodka Kultury
Dokument w formacie pliku PDF. Prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.

DecyzjaWSprawieBudynkuGOK

Decyzja w sprawie budynku Szkoły Podstawowej.

DecyzjaWSprawieBudynkuSzkolyPodstawowej

Decyzja w sprawie budynku Urzędu Gminy.

DecyzjaWSprawieBudynkuUrzeduGminy

Decyzja w sprawie Gimnazjum Publicznego.

DecyzjaWSprawieGimnazjumPublicznego