Sekretarz

Alicja Podlewska

Pokój numer 5 tel. 055 6405050 wew. 14
e-mail: sekretarz@gminastarytarg.pl

Kompetencje i zadania Sekretarza Gminy:

Wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu:

1. przygotowuje projekty aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu;
2. pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu;
3. przygotowuje projekty zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk i Urzędu Stanu Cywilnego;
4. nadzoruje czas pracy pracowników;
5. informuje Wójta o konieczności zmian personalnych;
6. dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczeniu;
7. nadzoruje właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe;
8. prezentuje nowoprzyjętych pracowników;
9. wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa Wójta.
10. współpracuje z Radą Gminy – jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji;
11. przyjmuje oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy;
12. koordynuje działalność kontrolną gminnych jednostek organizacyjnych przeprowadzoną przez pracowników Urzędu;
13. wykonuje inne czynności powierzone na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym;
14. sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnej.