Nabór do Publicznego Przedszkola w Starym Targu do dnia 31 marca 2017 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Targu informuje, że prowadzony jest nabór do Publicznego Przedszkola w Starym Targu. Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola – 31 marca 2017 r. – termin nieprzekraczalny!!!

 1. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły w Starym Targu.
 2. Pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie w przedszkolu wymaga pokrycia kosztów eksploatacji.
 3. Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1600.
 4. Dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są z urzędu.
 5. Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza obwodu – w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci:
  • rodziców pracujących,
  • matek i ojców samotnie je wychowujących,
  • matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz dzieci z rodzin zastępczych,
  • potrzebujących opieki dłużej niż 5 godzin,
  • dzieci 3 – 5 letnie na 5 godzin.
 6. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Stary Targ. Przyjęcie dzieci do przedszkola spoza gminy wymaga zgody organu prowadzącego przedszkole.
 7. Wszelkiej informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół tel. (55) 277 62 22.
 8. Złożenie wniosku obowiązuje również dzieci aktualnie objęte opieką w oddziałach przedszkolnych.

Poniżej wniosek w formacje PDF:

Wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-w-Starym-Targu-2017

Życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Z okazji Dnia Kobiet. Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane. Wójt Gminy Stary Targ, Wiesław Kaźmierski, Stary Targ 08 marca 2017r.

Konkurs fotograficzny – „Kalendarz Gminy Stary Targ 2018 r.”

ZARZĄDZENIE NR 6/2017

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 01 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu fotograficznego

Kalendarz Gminy Stary Targ 2018 r.”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.446) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam „Konkurs fotograficzny „Kalendarz Gminy Stary Targ 2018 r.”

§ 2.

2. Regulamin Konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stary Targ, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Targ, oraz na stronie internetowej Gminy Stary Targ, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stary Targ

/-/

Wiesław Kaźmierski

Regulamin konkursu wraz z niniejszym zarządzeniem w formacie PDF znajduje się pod linkiem poniżej:

Ogloszenie-otwartego-konkursu-fotograficznego-Kalendarz-Gminy-Stary-Targ-2018

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2017 – zarządzenie, uchwała, wzór wniosku.

ZARZĄDZENIE NR 5/2017
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 01 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju
sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2017.

Tekst w formacie pdf:

Zarzadzenie-otwartego-konkursu-projektow-na-wsparcie-sportu-2017-2

 

Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Stary Targ z dnia 22 lutego 2011

w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy Stary Targ

tekst w formacie pdf:

Uchwala-Rady-Gminy-wsparcie-sportu-2017-2

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2011
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 23 lutego 2011 r.

WNIOSEK
o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu.

Dokument w formacie pdf:

Wzor-wniosku-projektu-na-wsparcie-sportu-2017-2

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM TARGU, DNIA 9 MARCA 2017 R. o godz. 16:00 serdecznie zaprasza WSZYSTKIE PANIE NA UROCZYSTOŚĆ DNIA KOBIET.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM TARGU, DNIA 9 MARCA 2017 R. o godz. 16:00 serdecznie zaprasza WSZYSTKIE PANIE NA UROCZYSTOŚĆ DNIA KOBIET. W programie: Koncepcja działań profilaktycznych przed oszustami „na wnuczka lub policjanta” Komenda Powiatowa Policji w Sztumie. Występy artystyczne dzieci i młodzieży i nie tylko. Spotkanie przy małej czarnej.

Ogłoszenie o nadzwyczjnej sesji Rady Gminy Stary Targ

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Stary Targ

Na podstawie postanowień § 16 ust. Statutu Gminy Stary Targ zwołuję na dzień 15 lutego 2017 r( tj . środa) o godz. 15.30 XXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stary Targ – miejsce obrad świetlica GOK w Starym Targu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim

b) projektu dostosowania sieci publicznych Szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Stary Targ do nowego ustroju szkolnego

3. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy Stary Targ

/-/

mgr Magdalena Wasiewicz

Urząd Gminy w Starym Targu informuje, że od dnia 16.01.2017r. do dnia 31.03.2017r., można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

OGŁOSZENIE. Urząd Gminy w Starym Targu informuje, że od dnia 16.01.2017r. do dnia 31.03.2017r., można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ. Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w pokoju nr 12 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 lub telefonicznie pod numerem 55 6405050 wew. 23. Osoba do kontaktu Pani Agnieszka Orlich. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Targu lub ze strony internetowej www.bip.gminastarytarg.pl