Gmina Stary Targ w partnerstwie z 15 gminami realizuje projekt pn.: „Pomorscy Partnerzy e – Rozwoju”. 

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i 15 Partnerów Gminę Czarna Woda, Gminę Trąbki Wielkie, Gminę Pruszcz Gdański, Gminę Pszczółki, Gminę Przodkowo, Gminę Karsin, Gminę Lipusz, Gminę Liniewo, Gminę Nowa Karczma, Gminę Kaliska, Gminę Cedry Wielkie, Gminę Dziemiany, Gminę Kolbudy, Gminę Przywidz, Gminę Kościerzyna jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 15 partnerskich JST oraz monit procesu ich świadczenia przez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami w okresie 01.09.1628.02.18.

Termin realizacji projektu:

  • od: 2016.09.01 do: 2018.02.28 

Wartość projektu:

  • Wartość projektu: 2 951 000,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów  

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

  • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy 
  • podniesienie kompetencji kadr JST (300os210K, 30M) przez szkolenia z obszarów 
     

a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych);

 b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa) wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznacz pod inwestycje w postaci platformy online

  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarach podatków i nieruchomości dla ww. 15 JS

Wnioski na udzielenie dotacji na usuwanie azbestu.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Starym Targu informuje, że od dnia 01.02.2019r. do dnia 15.03.2019r., można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ. Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w pokoju nr 12 w godzinach pracy od 700 do 1500 lub telefonicznie pod numerem (55) 640-50-50 wew. 23.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Targu lub ze strony internetowej www.bip.gminastarytarg.pl w zakładce „ochrona środowiska”.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Wszystkie informacje na ten temat w formacie PDF znajdują się pod linkiem poniżej:

Drugi tydzień ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu.

Gminny Ośrodek Kultury w starym Targu naprasza na drugi tydzień ferii zimowych.

W drugim tygodniu ferii, we wtorek i środę w GOK od godz. 9:00 do 11:00 poranki bajkowe.

Od godz. 11:00 do 13:00 czynna będzie sala komputerowa.

W czwartek od godz. 16:00 do 18:00 zajęcia muzyczne.

W czwartek i piątek od godz. 10:00 do 13:00 zajęcia sportowe na boisku Orlik .

W drugim tygodniu tygodniu ferii nie będzie dostępna sala sportowa Zespołu Szkół.

Codziennie od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 do 14:00 czynna będzie dla dzieci i młodzieży świetlica wiejska w Waplewie Wielkim. Organizowane tam będą zajęcia dla młodzieży i korzystać można z gier stolikowych.

Zapraszamy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lutego 2019.

ZAWIADOMIENIE – Wójt Gminy Stary Targ informuje, że zgodnie z Uchwałą NR III/11/2018 Rady Gminy Stary Targ z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za/gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wzrosła stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi odpowiednio:

  • zbieranie selektywne odpadów: 11,00 zł/osobę
  • zbieranie nie selektywne odpadów: 16,00 zł/osobę

Uchwała wchodzi w życie od 1 lutego 2019r.

Informacja o objazdach w związku z remontem drogi na odcinku Grzymały – Malbork.

 W związku z realizowaną inwestycją   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała” ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi wprowadzono  ograniczenia w ruchu dla pojazdów poruszających się drogą wojewódzką nr 515 na rozbudowywanym odcinku drogi. Wprowadzone ograniczenia w ruchu wynikają z konieczności wykonania głębokich wykopów pod nową konstrukcję drogi oraz podyktowane są względami zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się drogą.

Objazdy zostały wyznaczone drogami krajowymi nr 22, 55 oraz drogą wojewódzką nr 517 – zgodnie z załączoną notatką.

Trasa objazdu została pokazana na załączniku graficznym (w załączeniu) i przebiega następująco:  

Tropy Sztumskie – DW517 – Sztum – DK55 – Malbork – DK55 – DK22 – DW515

Na rozbudowywanym odcinku drogi Wykonawca będzie prowadził roboty drogowe w sposób umożliwiający dojazd do posesji, przejazd komunikacji zbiorowej, zaopatrzenia do funkcjonujących na terenie budowy zakładów czy instytucji, przejazd służb ratowniczych i komunalnych. 

Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać w okresie   od 07.01.2019r. do 31.10.2019r.

Serdecznie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wszystkim ewentualnym zainteresowanym.

Za powyższe utrudniania z góry przepraszamy i prosimy wyrozumiałość. Zwracamy się również z prośbą o szczególne zwracanie uwagi na obowiązujące tymczasowe oznakowanie oraz bezpieczeństwo  innych uczestników ruchu w tym również osób pracujących przy rozbudowie drogi.

Z poważaniem Renata Sykut

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2019 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:

1/ Bogdan Statkiewicz – adwokat

2/ Natalia Hajdamowicz-Rydel – adwokat

według harmonogramu:

– od poniedziałku do piątku – w godz. od 11.00 do 15.00

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:

1/ Anna Szypułowska-Stasiuk – radca prawny

2/ Piotr Świeca- adwokat

według harmonogramu:

– od poniedziałku do piątku – w godz. od 9.00 do 14.00

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50

Starosta Sztumski

/-/ Sylwia Celmer

Wszystkie niezbędne informacje w formacie PDF wraz z formularzami znajdują się pod linkiem:

Wszystkie niezbędne informacje w formacie DOC wraz z formularzami znajdują się pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1ZyOlTJcXv3gHbBLHUs02r4hve2WCF15E/view?usp=sharing

„Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy” RPPM.05.06.00-22-0088/17.

Szanowni Państwo,

Miło mi jest poinformować iż z dniem 10.12.2018 r. ruszamy z nową rekrutacją do projektu „Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy” RPPM.05.06.00-22-0088/17. W związku z wprowadzonymi zmianami, również 10.12.2018 r. pojawią się aktualne dokumenty na naszej stronie internetowej (te dostępne na stronie są nieaktualne, więc proszę ich na razie nie wypełniać) i tylko z tych wzorów powinni korzystać kandydaci do projektu. Ponadto uprzejmie informuję iż zgodnie z regulaminem, dokumenty złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, bądź po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. Kandydat ma możliwość wycofania dokumentów i złożenia ich ponownie, lecz jedynie w przypadku, gdy nie upłynął termin składania formularzy rekrutacyjnych.

W celu zdobycia szczegółowy informacji, zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej – www.mcs.edu.pl, zakładka Obszary Działalności -> Projekty -> Realizowane, gdzie znajdują się wszystkie informacje dot. realizowanych przez nas projektów.

Z poważaniem,Aleksandra Ratkiewicz,Specjalista ds. pozyskiwania środków z UE,Dział Pozyskiwania Środków z UE,e-mail: a.ratkiewicz@mcs.edu.pl

telefon: 533-628-183  www.mcs.edu.pl