Uczestnicy obrad sesji Rady Gminy Stary Targ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Stary Targ są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stary Targ (82-410), ul Główna 20, tel. 556405050, mail sekretariat@gminastarytarg.pl jest Wójt Gminy Stary Targ.

Wójt Gminy, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pani/Pan prawo skontaktować się pod nr tel. 552394874, email: OD@fioi.org

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą by podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, Iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wójt Gminy Stary Targ

/-/ Wiesław Kaźmierski

INFORMACJA – w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów

INFORMACJA

WÓJTA GMINY STARY TARG

z dnia 04.10 2018 r.

w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów

Informuje się, że osoby starsze oraz niepełnosprawne, w tym szczególnie posiadające problemy z poruszaniem się, mogą nieodpłatne skorzystać z transportu samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w dniu głosowania tj. 21.10. 2018 r. z miejsca swojego zamieszkania do lokalu wyborczego i z powrotem, w wyborach do wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10. 2018 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny nr 556405050.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie godziny przyjazdu. Dziękuję!

Wójt Gminy Stary Targ

/-/

Wiesław Kaźmierski

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Stary Targ informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Gminy Stary Targ na rok 2019, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami, a Gminą Stary Targ. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Stary Targ Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 18 października 2018 roku. Uwagi i opinie, co do sprawy poddanej konsultacji, o której mowa w § 1 mogą być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres email: sekretarz@gminastarytarg.pl

Z-ca Wójta Gminy Stary Targ

Paweł Kaszyński

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w formacie PDF oraz docx (możliwość edycji po pobraniu na własny komputer):

Konsultacje-program-wspolpracy-na-rok-2019r-PDF

Konsultacje-program-wspolpracy-na-rok-2019r-DOCX

Zapraszamy do udziału w konkursie na patriotyczno-niepodległosciową dekoracje witryny sklepowej oraz domu mieszkalnego.

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Stary Targ.
II. TEMAT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest patriotyczno-nipepodległościowa dekoracja witryn handlowych i domu mieszkalnego w ciekawej i pomysłowej formie.
III. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt państwowych oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu artystycznego.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs organizowany jest dla właścicieli punktów handlowych działających na terenie gminy Stary Targ oraz mieszkańców. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swojego udziału do dnia 2 listopada 2018 r. osobiście w Urzędzie Gminy Stary Targ.
V. OCENA
Jury powołane przez przez Organizatora dokona oceny dekoracji w dniu 5 listopada 2018 roku w godzinach od 10:00 do 13:00.
VI. KRYTERIA OCENY
1. Pomysłowość (oryginalność, walory patriotyczne, nawiązanie do tradycji).
2. Związek z kształtowaniem patriotyczno-niepodległosciowych postaw społecznych.
3. Rozmiar dekoracji (w tym pracochłonność w przygotowaniu dekoracji).
4. Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny.
VII. NAGRODA
Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę przygotowaną przez Komitet organizacyjny Obchodów 100-lecia Niepodległości.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania wielu nagród i wyróżnień.
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów 11 listopada 2018 r. w GOK w Starym Targu.
Podpisano Z-ca Wójta Gminy Gminy Paweł Kaszyński.

Zebranie Wiejskie odbędzie się dnia 7 sierpnia 2018 roku.

OGŁOSZENIE

W dniu 07.08.2018 r. o godzinie 17.00 (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Stary Targ. Dotyczy uchwały o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Zapraszamy na przedstawienie teatralne dla dzieci do GOK w Starym Targu.

Wszystkie dzieci i nie tylko dzieci zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu na przedstawienie teatralne pod tytułem

„Pan Twardowski”

które odbędzie się w czwartek dnia 12 czerwca o godzinie 10:00.

Przedstawienie zostanie odegrane przez grupę teatralną z Krakowa.

Zapraszamy.