Unijny projekt Pomorski Broker Eksportowy wspiera aktywność eksportową małych i średnich firm z regionu województwa pomorskiego – informacje.

Unijny projekt Pomorski Broker Eksportowy wspiera aktywność eksportową małych i średnich firm z regionu województwa pomorskiego. Działania w projekcie dają możliwość prezentacji potencjału eksportowego przedsiębiorstw poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach
poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i bezpłatnymi usługami świadczonymi przez brokerów.
4 marca rozpoczął się kolejny konkurs grantowy zaplanowany w projekcie. Pomorscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie dofinansowania do 50% kosztów udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Pula środków w konkursie organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza wynosi 5 mln zł. Na wnioski czekamy do 6 maja 2019 r.
Przez cały czas organizowane są w ramach projektu bezpłatne seminaria i kluby eksportera dające możliwość zdobycia wiedzy na temat eksportu i rynków zagranicznych w celu skutecznego zaplanowania działań. Okazję do zaprezentowania oferty stanowią zorganizowane wyjazdy na targi i misje gospodarcze dofinansowane w 85 % z budżetu UE. Z aktualnym kalendarzem wydarzeń można zapoznać się na stronie www.brokereksportowy.pl .

Projekt to także bezpłatne badania potencjału eksportowego pomorskich MŚP realizowane przez Brokerów – specjalistów, których rolą jest zbadanie zasobów firmy i zaproponowanie rozwiązań służących rozwijaniu działalności eksportowej. Przedsiębiorcy zainteresowani działaniami realizowanymi w ramach projektu mogą skontaktować się z brokerem
eksportowym. Dane do kontaktu znajdują się na stronie projektu.
Projekt realizuje Agencja Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańskim Inkubatorem Starter oraz InvestGDA. Pomorski Broker
Eksportowy będzie realizowany do 2023 roku. Aktualnie prowadzimy rekrutację na udział firm w następujących wydarzeniach międzynarodowych (85% dofinansowania):

Misja gospodarcza do Chin. Pekin-Dalian (17-25.06.2019)
Branża: meblarska, artykuły dziecięce

Targi CEBIT w Moskwie (25-27.06.2019)
Branża: nowe technologie

Aktualnie prowadzimy rekrutację na udział firm w następujących bezpłatnych seminariach:


Seminarium „Export Professionals III” (Gdańsk, 12-13.04.2019)
Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową


Seminarium „Export Professionals IV” (Gdańsk, 27-28.04.2019)
Strategia budowania relacji b2b i wchodzenia na rynek zagraniczny


Seminarium „Export Professionals II” (Gdańsk, 10 -11 maja 2019)
Strategia ekspozycji na rynkach zagranicznych i marketing dóbr konsumpcyjnych

Informacje i kontakt:
• Strona internetowa: www.brokereksportowy.pl
• e-mail: broker.eksportowy@arp.gda.pl
• newsletter: zapisy na stronie: www.brokereksportowy.pl
• Facebook: @Broker Eksportowy
• Twitter: @EksportPomorski
• LinkedIn: /company/pomorski-broker-eksportowy

Pełna treść ogłoszenia w formacje PDF znajduje się pod linkiem:

Informacja o akcji strajkowej w szkołach w Gminie Stary Targ.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z informacją, jaką otrzymałem, w dniu 08 kwietnia 2019 r. planowane jest rozpoczęcie akcji strajkowej pracowników naszych szkół. W tym dniu większość pracowników placówki planuje nie przystąpić do pracy.

Jeżeli dojdzie do strajku, oznacza to, że od poniedziałku 8 kwietnia b.r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze przewidziane w tygodniowym planie nauczania. Zgodnie z prawem oświatowym, dyrektor szkoły zapewni opiekę nad uczniami, którzy w dniach strajku pojawią się w szkole. Dyżur pełniony będzie w świetlicy szkolnej w godzinach 7.30-14.30.Planowany na kwiecień egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędzie się.

O rozwoju sytuacji będziecie Państwo na bieżąco informowani poprzez stronę internetową szkół.

 1. Zespół Szkół w Starym Targu 552776222
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie Wielkim 552771522
 3. Szkoła Podstawowa w Szropach 52670133

Serdecznie Państwa przepraszam za problemy wynikłe ze strajku i proszę o wyrozumiałość i zrozumienie dla żądań pracowników oświaty.W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny szkół.

Z poważaniem

W imieniu Dyrektorów Szkół

Wójt Gminy

/-/

Wiesław Kaźmierski

Gmina Stary Targ w partnerstwie z 15 gminami realizuje projekt pn.: „Pomorscy Partnerzy e – Rozwoju”. 

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i 15 Partnerów Gminę Czarna Woda, Gminę Trąbki Wielkie, Gminę Pruszcz Gdański, Gminę Pszczółki, Gminę Przodkowo, Gminę Karsin, Gminę Lipusz, Gminę Liniewo, Gminę Nowa Karczma, Gminę Kaliska, Gminę Cedry Wielkie, Gminę Dziemiany, Gminę Kolbudy, Gminę Przywidz, Gminę Kościerzyna jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 15 partnerskich JST oraz monit procesu ich świadczenia przez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami w okresie 01.09.1628.02.18.

Termin realizacji projektu:

 • od: 2016.09.01 do: 2018.02.28 

Wartość projektu:

 • Wartość projektu: 2 951 000,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów  

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

 • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy 
 • podniesienie kompetencji kadr JST (300os210K, 30M) przez szkolenia z obszarów 
   

a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych);

 b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa) wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznacz pod inwestycje w postaci platformy online

 • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarach podatków i nieruchomości dla ww. 15 JS

Wnioski na udzielenie dotacji na usuwanie azbestu.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Starym Targu informuje, że od dnia 01.02.2019r. do dnia 15.03.2019r., można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ. Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w pokoju nr 12 w godzinach pracy od 700 do 1500 lub telefonicznie pod numerem (55) 640-50-50 wew. 23.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Targu lub ze strony internetowej www.bip.gminastarytarg.pl w zakładce „ochrona środowiska”.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Wszystkie informacje na ten temat w formacie PDF znajdują się pod linkiem poniżej:

Drugi tydzień ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu.

Gminny Ośrodek Kultury w starym Targu naprasza na drugi tydzień ferii zimowych.

W drugim tygodniu ferii, we wtorek i środę w GOK od godz. 9:00 do 11:00 poranki bajkowe.

Od godz. 11:00 do 13:00 czynna będzie sala komputerowa.

W czwartek od godz. 16:00 do 18:00 zajęcia muzyczne.

W czwartek i piątek od godz. 10:00 do 13:00 zajęcia sportowe na boisku Orlik .

W drugim tygodniu tygodniu ferii nie będzie dostępna sala sportowa Zespołu Szkół.

Codziennie od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 do 14:00 czynna będzie dla dzieci i młodzieży świetlica wiejska w Waplewie Wielkim. Organizowane tam będą zajęcia dla młodzieży i korzystać można z gier stolikowych.

Zapraszamy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lutego 2019.

ZAWIADOMIENIE – Wójt Gminy Stary Targ informuje, że zgodnie z Uchwałą NR III/11/2018 Rady Gminy Stary Targ z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za/gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wzrosła stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi odpowiednio:

 • zbieranie selektywne odpadów: 11,00 zł/osobę
 • zbieranie nie selektywne odpadów: 16,00 zł/osobę

Uchwała wchodzi w życie od 1 lutego 2019r.

Informacja o objazdach w związku z remontem drogi na odcinku Grzymały – Malbork.

 W związku z realizowaną inwestycją   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała” ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi wprowadzono  ograniczenia w ruchu dla pojazdów poruszających się drogą wojewódzką nr 515 na rozbudowywanym odcinku drogi. Wprowadzone ograniczenia w ruchu wynikają z konieczności wykonania głębokich wykopów pod nową konstrukcję drogi oraz podyktowane są względami zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się drogą.

Objazdy zostały wyznaczone drogami krajowymi nr 22, 55 oraz drogą wojewódzką nr 517 – zgodnie z załączoną notatką.

Trasa objazdu została pokazana na załączniku graficznym (w załączeniu) i przebiega następująco:  

Tropy Sztumskie – DW517 – Sztum – DK55 – Malbork – DK55 – DK22 – DW515

Na rozbudowywanym odcinku drogi Wykonawca będzie prowadził roboty drogowe w sposób umożliwiający dojazd do posesji, przejazd komunikacji zbiorowej, zaopatrzenia do funkcjonujących na terenie budowy zakładów czy instytucji, przejazd służb ratowniczych i komunalnych. 

Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać w okresie   od 07.01.2019r. do 31.10.2019r.

Serdecznie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wszystkim ewentualnym zainteresowanym.

Za powyższe utrudniania z góry przepraszamy i prosimy wyrozumiałość. Zwracamy się również z prośbą o szczególne zwracanie uwagi na obowiązujące tymczasowe oznakowanie oraz bezpieczeństwo  innych uczestników ruchu w tym również osób pracujących przy rozbudowie drogi.

Z poważaniem Renata Sykut